عمومی

جملات زیبای تبریک تولد

در اینجا جملاتی برای مناسبت های (تولد - عاشقانه و سالگرد ازدواج) را برای شما عزیزان گردآوری نموده ایم تا هدیه اختصاصی خود را به کمک جملات زیباتر نمائید.
جملات احساسی در کنار طراحی زیبای تابلوی شما میتواند تاثیری شگفت انگیز روی مخاطب شما بگذارد.

جملات تبریک تولدTo the world, you may just be one person. But to me, you are the world. Happy Birthday, my darling

شاید برای جهان تو تنها یک نفر باشی اما برای من یک دنیا هستی. تولدت مبارک عزیزم!

 

Today might be your birthday, but for me, everyday is your day. Happy birthday! I love you

اگرچه امروز روز تولدت است اما برای من هر روز، روز توست! تولدت مبارک، دوستت دارم.

 

On this day, a very special person was born. That person is you! Happy birthday

امروز یک انسان فوق العاده خاص متولد شده و آن شخص تو هستی! تولدت مبارک مهربانم …

 

Baby, the moon and the stars will not be enough to express my love for you. Happy birthday

عزیزم، ماه و ستاره ها برای بیان عشق من نسبت به تو کافی نیستند، تولدت مبارک!

 

Wishing you a day filled with happiness and a year filled with joy. Happy birthday my sweetheart

روزی پر از خوشبختی و سالی پر از لذت و شادی برات آرزو می کنم. تولدت مبارک مهربونم!

 

In your smile I see something more beautiful than stars. Happy birthday

در لبخندت من چیزی زیباتر از ستارگان آسمان می بینم. تولدت مبارک عزیزم!

 

My life is you, my heart is you; my love is you, Happy Birthday to you

زندگی ام تو هستی، قلبم تو هستی، عشقم تو هستی، تولدت مبارک …
 

جملات عاشقانه

To the world you may be one person, but to one person you may be the world.

برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

 

I love you more than any word can say.

تو را بیشتر از آنچه در قالب کلام بگنجد دوست دارم.

 

I’m drawn to you.

در وجودت غرق شده ام.

 

I fell in love with you over and over again.

بارها و بارها عاشق تو شدم.

 

You’re my other half.

تو نیمه دیگر من هستی.

 

Love is the one thing that still stands when all else has fallen

زمانی که همه چیز افتاده است ، عشق آن چیزی است که بر پا می ماند

 


 

You make my heart warm and happy.

تو به قلبم گرما و شادی می بخشی.


جملات تبریک سالگرد ازدواج

Happy anniversary my love
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم

 

.Happy Anniversary Sweetheart.

عزیزم سالگرد ازدواجمون مبارک


 

.Love is when a single soul is living in two bodies and you are a real proof of that
Happy wedding anniversary

عشق وقتی رخ می دهد که یک روح در دو بدن زندگی می کند و شماها اثبات واقعی اون هستید
سالگرد ازدواجتون مبارک

 

.I will always remember this day, because this is the day that my sweetest dream came true. Happy anniversary to my wife

من همیشه این روز را به خاطر خواهم داشت چون در این روز شیرین ترین رویای من به حقیقت پیوست. سالگرد ازدواجمون مبارک همسرم

 

.Love is just a word until someone comes along and gives it meaning. Congratulations!

عشق فقط یک کلمه است تا زمانی که کسی همراهش می آید و به آن معنی می دهد. سالگرد ازدواجتون مبارک

 

.Brought together by fate … and your connection only strengthened with time
Happy Anniversary my dear friends

تقدیر شما رو به هم رسوند و پیوند شما با گذشت زمان قوی تر شد … سالگرد ازدواجتون مبارک دوستان خوبم!

 

You are together and you have each other and that is the only thing that matters
Happy Anniversary

شما با هم هستید و همدیگه رو دارید و این تنها چیزیه که اهمیت داره. سالگرد عشقتون مبارک

 

Wishing you the happiness of a lifetime
Happy Anniversary

خوشحالی رو برای تمام زندگیتون آرزو می کنم
سالگرد ازدواجتون مبارک

 

May the love and happiness you feel today shine through the years

باشد که عشق و شادی که امروز احساس می کنید در طول سالها بدرخشد

 

Be happy, be grateful, and love each other well

خوشبخت باشید، سپاسگزار باشید و یکدیگر را خوب دوست داشته باشید

 

 

 

 

جستجو تماس
چت ورود