0 0 0
عرفانی

هیچ

آیینه عزیز شد بر ما
چون نور گرفت و روشنائی.

ناصرخسرو.پرنده هیچنظرات
حسین پروندی
1400/08/26

بسیار عالیاز دست ندهید!

ورود چت تماس جستجو