جملات زیبا

جملات زیبای عاشقانه

در اینجا جملاتی عاشقانه را برای شما عزیزان گردآوری نموده ایم تا هدیه اختصاصی خود را زیباتر نمائید.
جملات عاشقانه در کنار طراحی زیبای تابلوی اختصاصی میتواند تاثیری شگفت انگیز روی مخاطب شما بگذارد.


To the world you may be one person, but to one person you may be the world.

برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

 

I love you more than any word can say.

تو را بیشتر از آنچه در قالب کلام بگنجد دوست دارم.

 

I’m drawn to you.

در وجودت غرق شده ام.

 

I fell in love with you over and over again.

بارها و بارها عاشق تو شدم.

 

You’re my other half.

تو نیمه دیگر من هستی.

 

Love is the one thing that still stands when all else has fallen

زمانی که همه چیز افتاده است ، عشق آن چیزی است که بر پا می ماند

 


 

You make my heart warm and happy.

تو به قلبم گرما و شادی می بخشی.

جستجو تماس
چت ورود