جملات زیبا

جملات زیبای تبریک سالگرد ازدواج


Happy anniversary my love
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم

 

.Happy Anniversary Sweetheart.

عزیزم سالگرد ازدواجمون مبارک


 

.Love is when a single soul is living in two bodies and you are a real proof of that
Happy wedding anniversary

عشق وقتی رخ می دهد که یک روح در دو بدن زندگی می کند و شماها اثبات واقعی اون هستید
سالگرد ازدواجتون مبارک

 

.I will always remember this day, because this is the day that my sweetest dream came true. Happy anniversary to my wife

من همیشه این روز را به خاطر خواهم داشت چون در این روز شیرین ترین رویای من به حقیقت پیوست. سالگرد ازدواجمون مبارک همسرم

 

.Love is just a word until someone comes along and gives it meaning. Congratulations!

عشق فقط یک کلمه است تا زمانی که کسی همراهش می آید و به آن معنی می دهد. سالگرد ازدواجتون مبارک

 

.Brought together by fate … and your connection only strengthened with time
Happy Anniversary my dear friends

تقدیر شما رو به هم رسوند و پیوند شما با گذشت زمان قوی تر شد … سالگرد ازدواجتون مبارک دوستان خوبم!

 

You are together and you have each other and that is the only thing that matters
Happy Anniversary

شما با هم هستید و همدیگه رو دارید و این تنها چیزیه که اهمیت داره. سالگرد عشقتون مبارک

 

Wishing you the happiness of a lifetime
Happy Anniversary

خوشحالی رو برای تمام زندگیتون آرزو می کنم
سالگرد ازدواجتون مبارک

 

May the love and happiness you feel today shine through the years

باشد که عشق و شادی که امروز احساس می کنید در طول سالها بدرخشد

 

Be happy, be grateful, and love each other well

خوشبخت باشید، سپاسگزار باشید و یکدیگر را خوب دوست داشته باشید

 


 

جستجو تماس
چت ورود